Tư vấn màu sắc theo từng tháng sinh

Những người sinh năm 1993 ( Quý Dậu) mệnh Kiếm Phong Kim sẽ có màu sắc phù hợp với từng tháng sinh khác nhau. Tháng sinh ở đây là Âm lịch.

+Sinh tháng 1 ( Giáp Dần):

Ta phân tích theo thiên can:

Giáp ( Mộc) thuộc dương, thường chỉ cây to rừng rậm, tính chất cứng rắn, mạnh mẽ.

Dần là di chuyển, dẫn dắt, kéo ra, ý chỉ mầm tiếp tục mà duỗi dài ở đất. Dần thuộc Mộc chỉ tháng 1 cây đầm chồi nảy nở.

Quý ( Thuỷ) thuộc âm, chỉ nước mưa, sương. Cũng có nghĩa bề tàng và nội tại.

Dậu thuộc Kim, ý nói là gìa, vạn vật phát triển đến mức chín muồi.

Qua đây ta thấy rõ Mộc quá nhiều , Thổ không có. Để cân bằng người sinh tháng này phải chọn màu Hoả hoặc Thổ.

+ Sinh tháng 2 ( Ất Mão):

Ất( Mộc) thuộc âm. Chỉ cây nhỏ, tính chất yếu nhược.

Mão(Mộc) nghĩa là mũ, chỉ vạn vật đội đất mà lên.

Quý ( Thuỷ) thuộc âm, chỉ nước mưa, sương. Cũng có nghĩa bề tàng và nội tại.

Dậu thuộc Kim, ý nói là gìa, vạn vật phát triển đến mức chín muồi.

Qua đây ta thấy rõ Mộc quá nhiều, Thổ không có. Để cân bằng người sinh tháng này phải chọn màu Hoả hoặc Thổ.

+Sinh tháng 3( Bính Thìn):

Bính( Hoả) thuộc dương. Chỉ mặt trời, ý là nóng hừng hực, là nhiệt tình, rộng rãi, hăm hở.

Thìn ( thuộc Thổ) nghĩa là chấn động, vật trải qua sự chấn động mà sinh trưởng.

Quý ( Thuỷ) thuộc âm, chỉ nước mưa, sương. Cũng có nghĩa bề tàng và nội tại.

Dậu thuộc Kim, ý nói là gìa, vạn vật phát triển đến mức chín muồi.

Thiếu Mộc, Màu sắc chọn là Mộc hoặc Kim.

+ Sinh tháng 4(Đinh Tị):

Đinh ( Hoả) thuộc âm, chỉ lửa trong lò, ánh đèn độ nóng không ổn định.

Tị( thuộc Hoả) nghĩa là khởi, là đứng dậy, ý nói vạn vật tới đây đã hoàn tất mà đứng dậy.

Quý ( Thuỷ) thuộc âm, chỉ nước mưa, sương. Cũng có nghĩa bề tàng và nội tại.

Dậu thuộc Kim, ý nói là gìa, vạn vật phát triển đến mức chín muồi.

Thiếu Thổ. Màu sắc chọn là Thổ hoặc Hoả.

+ Sinh tháng 5( Mậu Ngọ):

Mậu( Thổ) thuộc dương. Chỉ thổ của đất lớn, lắm phù sa, lại có nghĩa là đất đê, có sức đề phòng sông tràn qua.

Ngọ( thuộc Hoả) nghĩa là khám nghiệm, ý chỉ vạn vật lớn mạnh, cành lá dầy đặc.

Quý ( Thuỷ) thuộc âm, chỉ nước mưa, sương. Cũng có nghĩa bề tàng và nội tại.

Dậu thuộc Kim, ý nói là gìa, vạn vật phát triển đến mức chín muồi.

Thiếu Thổ. Màu sắc chọn là Mộc và Kim.

+Sinh tháng 6( Kỷ Mùi):

Kỷ ( Thổ) thuộc âm. Chỉ đất trong vườn, không bằng đất phù sa rộng dày nhưng dễ trồng trọt.

Mùi( thuộc Thổ) là mờ mịt , che dấu, mông lung.

Quý ( Thuỷ) thuộc âm, chỉ nước mưa, sương. Cũng có nghĩa bề tàng và nội tại.

Dậu thuộc Kim, ý nói là gìa, vạn vật phát triển đến mức chín muồi.

Thiếu Mộc, màu sắc chọn là Mộc và Kim.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *